Dierziektepreventie

Voer kan ook een rol spelen bij de overdracht van dierziekten, via ziekteverwekkende bacteriën of virussen. Deze risico’s moeten uit oogpunt van diergezondheid en volksgezondheid natuurlijk worden uitgesloten. Daarom is Nevedi ook actief betrokken bij het overleg over dierziektepreventie. Door effectieve maatregelen te treffen kan worden voorkomen dat ziektes zoals vogelgriep of varkenspest zich verspreiden. Nevedi adviseert haar leden over dergelijke maatregelen.

Deel deze pagina

Scroll naar boven