Lid worden?

Nevedi is opgericht in 2000 en kent diverse rechtsvoorgangers. Enkele stammen uit de eerste helft van de vorige eeuw. In de huidige organisatievorm behartigt Nevedi al meer dan 22 jaar de belangen van de Nederlandse diervoederindustrie. Kleine, middelgrote en grote (internationale) bedrijven werken binnen Nevedi samen aan een veelheid van duurzame en circulaire innovaties. Samen met veehouders, ketenpartners, overheden en kennisinstellingen zoeken we naar oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. 

Juist de interactie met en tussen leden leidt tot kennisintensivering in de ontwikkeling van maatwerk in diervoeders, diervoederinnovaties en eiwitoptimalisatie. Expertise die we volop inzetten om de productie van vlees, zuivel en eieren te verduurzamen. We vertellen je graag waar we ons voor inzetten. 

Belangenbehartiging

Voor ministers, kamerleden, ambtenaren en Europese beleidsmedewerkers en bestuurders zijn wij het aanspreekpunt als het gaat over de Nederlandse diervoederindustrie. We behartigen de collectieve belangen van Nederlandse diervoederbedrijven die diervoeders voor landbouwhuisdieren produceren. 

Signaleringsfunctie

Nevedi staat in nauw contact met boerenorganisaties, ketenpartners, overheden, politiek, wetenschappers en samenwerkingsverbanden, zoals als het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Samen tegen voedselverspilling, Alliantie Verduurzaming Voedsel en de Kimaattafels. Hierdoor kunnen wij in een vroegtijdig stadium trends en beleidsontwikkelingen signaleren die voor de sector relevant zijn en hier pro-actief invloed op uitoefenen.

Inhoudelijke expertise

We stellen leden in staat zich aan te passen aan de veranderende eisen en omstandigheden van markt, wet- en regelgeving.  Dit doen we onder andere door pre-competitieve innovaties in diervoeder te stimuleren, deel te nemen aan publiek-private samenwerkingen en bij te dragen aan de ontwikkeling van data- en monitoringssystemen die het mogelijk maken om wereldwijd op een universele manier de voetafdruk van diervoeders te berekenen.

Versterken ketensamenwerking

Veel issues die voor diervoeder relevant zijn, lossen we op in ketenverband. Per diersoort maakt Nevedi afspraken om de verduurzaming binnen de dierlijke productieketens vorm te geven. Door ketensamenwerking kan veel meer inhoud worden gegeven aan de klimaatopgave, het borgen van dierenwelzijn en voedselveiligheid en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Ook biedt ketensamenwerking kansen voor het uitwisselen en analyseren van data, waarmee beter ingespeeld kan worden op de toenemende vraag naar transparantie over herkomst en milieu-impact. 

Interactie en informatie

Via onze website, Ledennet en de verschillende inhoudelijke overleggroepen houden wij je op de hoogte van relevante informatie. Ook bereiden wij samen met onze leden collectieve standpunten voor, die wij zowel in Den Haag als Brussel inbrengen.

Samenhang in diervoederindustrie

We zorgen voor samenhang in de Nederlandse Diervoederindustrie. In de vorm van intentieverklaringen committeren we ons aan maatschappelijke uitdagingen. Voorbeelden:

  • Het tegen gaan van gemedicineerd diervoeder en dus antibioticagebruik in de veehouderij.
  • Het gebruik van dierlijke verwerkte producten als alternatieve eiwitbron.
  • Het minimaliseren van bruto fosfor of stikstof gehalten.
  • De verantwoorde inkoop van grondstoffen via een systeem van certificering. Dit ter bescherming van kwetsbare natuurgebieden en het borgen van arbeids- en milieuomstandigheden.  

Industrie in beeld

Nevedi brengt het belang van de Nederlandse diervoederindustrie over het voetlicht, in de media, op congressen, in het onderwijs en in gesprekken met stakeholders.

Ook lid worden?

Neem contact met ons op.

Scroll naar boven