Carbon footprint diervoeders

Met het bieden van diervoedergegevens op basis van internationaal geaccepteerde rekenmethoden leveren onze diervoerbedrijven hun bijdrage aan betrouwbare en vergelijkbare carbon footprint berekeningen.

In het kort:

  • Nevedi onderschrijft het belang van vermindering van broeikasgasemissies.
  • Nevedi erkent de invloed van diervoeders op de carbon footprint van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
  • Nevedi draagt bij aan het verzamelen van betrouwbare data voor het vaststellen van de koolstofvoetafdruk van in Nederland gebruikte diervoedergrondstoffen.
  • Nevedi ontwikkelt een grondstoffendatabase waarbij de internationaal overeengekomen rekenmethodiek van de PEFCR Feed en GFLI zijn gevolgd zodat de Nederlandse mengvoederindustrie beschikking heeft over betrouwbare grondstofdata.
  • Nevedi benadrukt het belang van goede borging en uniforme toepassing van data en modellen. 

Veel consumenten maken zich zorgen over de impact van de voedselketen op de emissie van broeikasgassen en de gevolgen daarvan voor de opwarming van de aarde. Dit leidt tot maatschappelijke en politieke discussie. Om broeikasgasemissies in de hele keten te kunnen verminderen zijn betrouwbare gegevens nodig over de huidige situatie en over de effecten van maatregelen.
Vanuit de afzetketens en de samenleving wordt steeds meer gevraagd om informatie over de carbon footprint (CFP) van levensmiddelen. Een deel van de CFP van levensmiddelen van dierlijke oorsprong wordt bepaald door de CFP van diervoeders. De CFP van de gebruikte grondstoffen hangt onder andere samen met de teelt, het transport en de bewerking van die grondstoffen. De PEFCR Feed wordt door veel afnemers als garantie gezien voor een uniforme en geborgde CFP-doorrekening; de Europese standaard die is goedgekeurd en aanbevolen door de Europese Commissie. De PEFCR Feed omschrijft de GFLI database als geschikte database voor het berekenen van milieuprestaties in de diervoedersector. Nevedi volgt daarom, waar mogelijk, deze aanpak.

Specifiek voor Nederland
Betrouwbare data en rekenmodellen voor het vaststellen van de carbon footprint van diervoedergrondstoffen en mengvoeders worden steeds belangrijker. Voersamenstellingen verschillen tussen landen: in Nederland worden bij voorbeeld veel nevenstromen en bijproducten ingezet in de diervoeding, terwijl varkensvoeders in de Verenigde Staten vooral bestaan uit maïs en soja. Nevedi zet zich daarom in om CFP-data te verzamelen van diervoedergrondstoffen die specifiek zijn voor de Nederlandse situatie. De Nevedi-systematiek maakt deze data toepasbaar voor al haar leden; volgens een eenduidige methode kunnen deze data vervolgens doorgegeven worden aan de vervolgschakel in de keten.
In 2023 zal Nevedi 350 datasets aanleveren aan GFLI. Sinds december 2022 is Nevedi ook vertegenwoordigd in het bestuur van het GFLI. Nevedi blijft zich ook in 2023 ten behoeve van de Nederlandse diervoederindustrie inzetten voor betrouwbare CFP-data.

De invloed van de humane voedselproductie – en dus van de landbouw en de veehouderij – op klimaatverandering komt steeds meer onder de aandacht van de politiek en de maatschappij. Uiteindelijk krijgt de CFP van producten en diensten ook een economische waarde toegekend en dat betekent dat borging van modellen en data nog belangrijker gaat worden. Dat geldt ook voor de uniforme toepassing daarvan (ook wanneer tools worden gebruikt die in de markt beschikbaar zijn). Voor diervoeders en diervoedergrondstoffen heeft Nevedi GMP+ International opgeroepen om daarvoor een certificering voor borging te ontwikkelen.

Levenscyclusanalyse (LCA)
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan moeten we de uitstoot van broeikasgassen zo veel mogelijk verminderen. De broeikasgasemissie van processen en producten wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten (CO2-eq), waarmee het ‘opwarmende vermogen’ van verschillende broeikasgassen (onder meer koolstofdioxide, methaan en lachgas) opgeteld kan worden. In een levenscyclusanalyse (life cycle analysis, LCA) worden alle CO2-eq die vrijkomen bij de productie, ‘van wieg tot graf’, berekend en samengebracht in één getal. Dat getal noemen we de carbon footprint (CFP) van het product. In een complete LCA kunnen overigens veel meer milieu-indicatoren worden berekend, zoals waterverbruik, verzuring en eutrofiëring.

Met het bieden van diervoedergegevens op basis van internationaal geaccepteerde rekenmethoden leveren onze diervoerbedrijven hun bijdrage aan betrouwbare en vergelijkbare carbon footprintberekeningen. Het effect van diervoeder wordt zichtbaar in de reductie van broeikasgassen bij productie van melk, vlees of eieren. Daar gaat het uiteindelijk om.

Henk Flipsen

Deel deze pagina

Scroll naar boven