Uniforme, gestandaardiseerde en geborgde Carbon Footprint data

Diervoer bepaalt voor een belangrijk deel de Carbon Footprint (CFP) per eenheid dierlijk product (zuivel, vlees of eieren). Om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren is het belangrijk dat de diervoersector individuele veehouders – en desgewenst andere partners in de productieketen – inzicht geeft in de Carbon Footprint van het aan hen geleverde mengvoer. Nevedi zet zich ervoor in om dat op een uniforme, gestandaardiseerde en geborgde wijze mogelijk te maken.

In het kort

  • Nevedi levert Carbon Footprint data voor de Centrale Database KringloopWijzer. Dat commitment ligt vast in de ‘Overeenkomst verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven met behulp van de KringloopWijzer’.
  • Nevedi heeft een commitment uitgesproken om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.
  • Nevedi stelt dat de Carbon Footprint doorrekening Product Environment Footprint (PEF) compliant dient te zijn om uniformiteit en betrouwbaarheid te garanderen.
  • De PEFCR Feed is voor diervoeders de Europese standaard die is goedgekeurd en aanbevolen door de Europese Commissie.
  • De Global Feed LCA Institute (GFLI) database is een geschikte database voor achtergronddata voor het berekenen van milieuprestaties in de diervoedersector.
  • Nevedi maakt voor de berekening van de CFP van diervoedergrondstoffen dan ook gebruik van PEFCR Feed en GFLI.
  • Nevedi heeft zich als doel gesteld een borgingssystematiek op te zetten en ziet dit ook als prioriteit. Daarover is Nevedi in gesprek met GMP+ International.

Uniformering, harmonisatie en borging
In de (inter)nationale markt ziet men een toenemende vraag naar klimaatvriendelijker dierlijke producten. Daarbij zien we diverse duurzaamheidsprogramma’s ontstaan, die elk op eigen wijze veehouders stimuleren om minder broeikasgassen uit te stoten. Het wordt steeds belangrijker om te kunnen ‘bewijzen’ welke vooruitgang er wordt geboekt op de reductie van broeikasgasemissie in de keten. Daarvoor zijn gestandaardiseerde data en een uniforme en geborgde systematiek een voorwaarde.
Daarom verdient het aanbeveling om gebruik te maken van de GFLI-database en van de berekening volgens PEFCR Feed systematiek.

Inzet van Nevedi
Diervoer bepaalt voor een belangrijk deel de CFP per eenheid dierlijk product (zuivel, vlees of eieren). Nevedi heeft een commitment uitgesproken om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Nevedi heeft besloten om voor de berekening van de CFP van diervoedergrondstoffen de rekenmethode zoals beschreven in de PEFCR Feed te volgen. Op basis hiervan stelt Nevedi sinds 2018 jaarlijks een CFP-database ter beschikking aan haar leden. Deze database bevat de CFP van diervoedergrondstoffen en wordt jaarlijks uitgebreid en geactualiseerd. Doel is om het aantal data en de kwaliteit van de data continu door te ontwikkelen, zodat de database aansluiting houdt bij PEFCR Feed. De PEFCR Feed schrijft een bepaalde mate van bedrijfsspecifieke berekening voor en Nevedi streeft ernaar om deze bedrijfsspecificiteit zoveel mogelijk te benaderen. Ook zorgt Nevedi ervoor dat er voor grondstoffen die specifiek zijn voor de Nederlandse markt betrouwbare CFP-data voor de afnemers beschikbaar zijn.

Update
Nevedi heeft zich als doel gesteld een borgingssystematiek op te zetten en ziet dit ook als prioriteit. Daarover zijn we in gesprek met GMP+ International. In 2023 zal Nevedi 350 datasets aanleveren aan GFLI. Nevedi levert niet alleen gegevens ten behoeve van de melkveesector; ook in de varkens- en pluimveesector wordt gebruik gemaakt van CFP-voerdata die door Nevedi worden aangeboden.
Nevedi blijft zich ook in de komende jaren ten behoeve van de Nederlandse diervoederindustrie inzetten voor betrouwbare CFP-data. Ook de vervolgschakels (veehouderijbedrijven, slachterijen, eierverwerkers, zuivelindustrie) hebben baat bij de gestandaardiseerde en door GMP+ International geborgde CFP-data die Nevedi ter beschikking stelt. De borgingssystematiek moet er vanaf 2024 toe leiden dat er regelmatig audits op mengvoerbedrijven plaatsvinden, zodat het zeker is dat de juiste informatie op de juiste manier wordt toegepast bij al onze leden.

Update 1 januari 2024
Nevedi is betrokken bij de totstandkoming van The Global Feed LCA Institute (GFLI). Al vanaf 2008 is Nevedi aanjager van uniformering van rekenmethoden voor de berekening van carbon footprints (CFP) van diervoedermiddelen. In 2018 leidde dit via FEFAC tot de oprichting van GFLI waarna Nevedi ook lid is geworden van dit instituut. Vanaf de oprichting is vanuit Nevedi bij herhaling data aangeleverd volgens internationale standaarden bij GFLI. Deze staan ook aan de basis van de CFP-data die diervoederbedrijven in Nederland aanleveren aan bijvoorbeeld de databank KringloopWijzer van de zuivelsector. Met verbetering van omvang en kwaliteit van data wordt de database elk jaar geüpdatet en uitgebreid. Zo heeft Nevedi ook in 2023 weer honderden datasets met CFP-gegevens aangeleverd bij GFLI. Dit betreft vooral CFP-data over co-producten die in de Nederlandse diervoeders een prominente plek innemen. Het aantal datasets dat via GFLI beschikbaar is moet de komende tijd nog flink toenemen, vindt Nevedi. Alleen als alle mogelijke grondstofvarianten en -herkomsten in de database zijn opgenomen ontstaat een uniform systeem, waarmee alle diervoederproducenten en hun afnemers in de hele wereld hun voordeel kunnen doen. Daarom roept Nevedi al haar leden maar ook buitenlandse collega’s op om CFP-data aan te leveren.

Nevedi onderhoudt nauwe contacten met FEFAC en met zusterorganisaties in België (BFA) en Duitsland (DVT). Doel van de samenwerking is om te komen tot een Europees en uiteindelijk wereldwijd gedragen geharmoniseerd en geborgd systeem van data en rekenmethodes, op basis van PEFCR Feed systematiek.
Sommige bedrijven (zoals Nevedi-leden dsm-firmenich en Trouw Nutrition) ontwikkelen zelf tools om de CFP van grondstoffen én de vervolgschakels te berekenen. Deze tools kunnen dienen om voor het onderdeel diervoer de GFLI data om te rekenen naar gebruik op nationaal niveau. Marktpartijen in de zuivel, eieren en vleesketens vragen steeds meer om onze diervoederdata. Belangrijk hierbij is dat ook verderop in onze dierlijke productieketens volgens dezelfde uniforme rekenregels wordt gewerkt. Onder de streep moeten uitkomsten van CFP berekeningen per kg vlees, ei of melk natuurlijk internationaal vergelijkbaar zijn.

GMP+ International is gevraagd om de onafhankelijke standaardisering en borging van door Nevedi leden berekende CFP-data te organiseren. In het kader hiervan is door GMP+ International een module ontwikkeld die de data borgt. Vanaf 2024 vinden regelmatig audits plaats bij mengvoerbedrijven.
De afzetmarkten vragen steeds meer om concepten die de klimaatimpact van levensmiddelen duidelijk maken. De inspanningen die de diervoedersector levert met betrekking tot dataverzameling, rekentoolontwikkeling, uniformering en borging bieden voor de vervolgschakels belangrijke informatie, mede gezien de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die van kracht wordt.

Deel deze pagina

Scroll naar boven