Duurzaam diervoeder

Duurzaam diervoeder definiëren, verdere verduurzaming meetbaar maken, sectordoelen helpen realiseren en daarna de voortgang kunnen monitoren. Dat is de kern van het project Duurzaam Diervoeder 2030, dat Nevedi in 2022 met het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) is gestart.

In het kort:

  • Nevedi neemt het initiatief om dierlijke ketens verder te verduurzamen.
  • Nevedi focust op vier thema’s klimaat, biodiversiteit, circulariteit en herkomst van grondstoffen uit geografisch Europa.
  • Nevedi maakt verduurzaming inzichtelijk met databeheer en monitoring van ontwikkelingen, op basis van gevalideerde en (internationaal) erkende rekenmethodes.

Uitgangspunt
De Nederlandse diervoedersector draagt fors bij aan de verdere verduurzaming van de dierlijke productieketens, aan ‘maatschappelijke’ thema’s als circulariteit en kringlooplandbouw. Feitelijk: aan verlaging van de milieu-impact van de dierlijke ketens en hun (eind)producten.

De Nederlandse diervoersector wil koploper zijn en blijven, zo verantwoordelijk mogelijk blijven produceren, in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Kortom: voor nu en de komende generaties: de beste diervoeders maken.

In dat kader is Nevedi aanspreekbaar op:
– een ontbossingsvrije en conversievrije herkomst van grondstoffen voor Nederlandse productie van diervoeders
– het stimuleren van lokale/regionale (geografisch Europa) herkomst van grondstoffen
– het verder terugdringen van de carbon footprint
– het optimaliseren van het aandeel rest- en coproducten

monitor duurzaam diervoeder kpi per doel

Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
Met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en een monitoringssysteem maakt Nevedi de inzet inzichtelijk. Dat gebeurt dan feitelijk binnen de (hoofd)thema’s van klimaat, biodiversiteit, circulariteit en regionale grondstoffen. Dit wordt op basis van gevalideerde rekenmethoden uitgedrukt in kg CO2-equivalenten per ton diervoer, in percentages conversievrije grondstof, in percentages Europese grondstoffen.

Het monitoringssysteem is langjarig toepasbaar, transparant en flexibel om de bijdrage van de diervoeders aan de verdere verduurzaming van de dierlijke ketens optimaal te kunnen bepalen en te bevorderen. Samen met de diverse dierlijke ketens (melkvee, kalveren, varkens, geiten, kip en ei) stelt Nevedi nu per sector vast welke doelen wanneer haalbaar zijn richting 2030, en voor daarna.

Lancering Monitor Duurzaam Diervoeder
Op 2 juli is in Den Haag onder flinke belangstelling de Monitor Duurzaam Diervoeder gelanceerd. Meer hierover is te lezen in het nieuwsbericht.

Inzet van Nevedi met het project duurzaam diervoeder
De Nederlandse diervoedersector wil een belangrijke bijdrage leveren aan kringlooplandbouw en aan verlaging van de milieu-impact van dierlijke ketens via de mogelijkheden die diervoeders bieden. Die bijdrage wil Nevedi ook meetbaar maken voor haar leden, de overheid, ketenpartijen en maatschappelijke stakeholders door een monitor voor duurzaam diervoeder te ontwikkelen. Zeker nu er veel maatschappelijke en politieke belangstelling bestaat voor de rol en taak die diervoederbedrijven hierin hebben. Nevedi wil ook op sectorniveau – samen met ketenpartijen en in overleg met overheid en maatschappelijke partijen – concrete ambities voor duurzaam diervoeder vaststellen, de voortgang hierop jaarlijks monitoren en dit op uniforme wijze presenteren in de Monitor Duurzaam Diervoeder. De monitor moet langjarig toepasbaar zijn, transparant zijn en voldoende flexibiliteit bieden om de bijdrage van diervoeders aan verduurzaming van dierlijke productieketens te kunnen bepalen. In de monitor worden mengvoeder, zuivelgrondstoffen, natte enkelvoudige diervoeders meegenomen. Ruwvoeders of zelf geteelde droge producten (bijvoorbeeld snijmais) vallen buiten de scope van de monitor. De Monitor Duurzaam Diervoeder gaat daardoor niet over het volledige rantsoen van vleeskalveren.

Waar staat het project nu?
Het project Duurzaam Diervoeder 2030 richt zich op vier duurzaamheidsthema’s klimaat, biodiversiteit, circulariteit en Europese herkomst. Voor al deze duurzaamheidsthema’s zijn KPI’s ontwikkeld, waarmee we de bijdrage van diervoeder aan verduurzaming van dierlijke ketens inzichtelijk maken. De systematiek is extern getoetst op gehanteerde methodiek en betrouwbaarheid van de meetresultaten.
Een technische werkgroep met nutritionisten, data-analisten, vertegenwoordigers van bedrijven en het ministerie zelf houdt toezicht op de methodologie en de uitvoerbaarheid.

Videoserie
Nevedi heeft ook een videoserie met diervoederproducenten, die met duurzame producties een voorlopers positie innemen. Deze is op het YouTube-kanaal van Nevedi te bekijken.

We weten wat we concreet verstaan onder duurzaam diervoeder en waar sectoren en ondernemingen op kunnen sturen.

Henk Flipsen

Deel deze pagina

Scroll naar boven