Duurzaam diervoeder

Duurzaam diervoeder definiëren, verdere verduurzaming meetbaar maken, sectordoelen helpen realiseren en daarna de voortgang kunnen monitoren. Dat is de kern van het project Duurzaam Diervoeder 2030, dat Nevedi in 2022 met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is gestart.

In het kort:

  • Nevedi neemt het initiatief om dierlijke ketens verder te verduurzamen.
  • Nevedi focust op vier thema’s klimaat, biodiversiteit, circulariteit en herkomst van grondstoffen uit geografisch Europa.
  • Nevedi maakt verduurzaming inzichtelijk met databeheer en monitoring van ontwikkelingen, op basis van gevalideerde en (internationaal) erkende rekenmethodes.

Uitgangspunt
De Nederlandse diervoedersector draagt fors bij aan de verdere verduurzaming van de dierlijke productieketens, aan ‘maatschappelijke’ thema’s als circulariteit en kringlooplandbouw. Feitelijk: aan verlaging van de milieu-impact van de dierlijke ketens en hun (eind)producten.

De Nederlandse diervoersector wil koploper zijn en blijven, zo verantwoordelijk mogelijk blijven produceren, in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Kortom: voor nu en de komende generaties: de beste diervoeders maken.

In dat kader is Nevedi aanspreekbaar op:
– een ontbossingsvrije en conversievrije herkomst van grondstoffen voor Nederlandse productie van diervoeders
– het stimuleren van lokale/regionale (geografisch Europa) herkomst van grondstoffen
– het verder terugdringen van de carbon footprint
– het optimaliseren van het aandeel rest- en coproducten

Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
Met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en een monitoringssysteem maakt Nevedi de inzet inzichtelijk. Dat gebeurt dan feitelijk binnen de (hoofd)thema’s van klimaat, biodiversiteit, circulariteit en regionale grondstoffen. Dit wordt op basis van gevalideerde rekenmethoden uitgedrukt in kg CO2-equivalenten per ton diervoer, in percentages conversievrije grondstof, in percentages Europese grondstoffen.

Het monitoringssysteem is langjarig toepasbaar, transparant en flexibel om de bijdrage van de diervoeders aan de verdere verduurzaming van de dierlijke ketens optimaal te kunnen bepalen en te bevorderen. Samen met de diverse dierlijke ketens (melkvee, kalveren, varkens, geiten, kip en ei) stelt Nevedi nu per sector vast welke doelen wanneer haalbaar zijn richting 2030, en voor daarna.

Videoserie
Nevedi heeft ook een videoserie met diervoederproducenten, die met duurzame producties een voorlopers positie innemen. Deze is op het YouTube-kanaal van Nevedi te bekijken.

We weten wat we concreet verstaan onder duurzaam diervoeder en waar sectoren en ondernemingen op kunnen sturen.

Henk Flipsen

Deel deze pagina

Scroll naar boven