Global Feed LCA Institute (GFLI)

Meten is weten. Dat is het vertrekpunt om de milieu-impact van dierlijke productieketens (zuivel, vlees, eieren) zo goed mogelijk in beeld te krijgen en verder te verlagen. Dat is een belangrijk speerpunt binnen het Nevedi-project Duurzaam Diervoer 2030.

Uniforme, internationale rekenmethoden / databases
Cruciaal is het werken met betrouwbare gegevens, met internationaal geüniformeerde methoden en databases, en daarom dus ook met het Global Feed LCA Institute (GFLI). GFLI is PEF- en LEAP compliant. PEF is goedgekeurd door de Europese Commissie en LEAP door FAO van de Verenigde Naties.

In het kort:

  • Nevedi erkent en steunt PEF- en LEAP uitgangspunten werkt daarmee actief aan realisatie van Klimaatdoelen.
  • Het terugdringen van de carbon footprint (CFP) is een kritische prestatie indicator (KPI) binnen het project Duurzaam Diervoer 2030.
  • Met betrouwbare, geüniformeerde data moet de CFP en milieu-indicatoren inzichtelijk worden gemaakt: GFLI is daar voor dé basis, en ook PEF-compliant.
  • Hoe beter de input – kwantitatief en kwalitatief – van de GFLI database, hoe meer output en dus milieu-impact er gerealiseerd kan worden

Life Cycle Analysis (LCA)
GFLI wordt wereldwijd steeds meer erkend als dé standaard voor LCA-data van grondstoffen voor diervoeders, en dus voor goede (carbon) footprint berekeningen.
De Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) en de Europese Commissie omarmen GFLI als voorbeeld om mondiaal data te beheren volgens een uniform, geharmoniseerde systeem.

Met verbetering van kwantiteit en kwaliteit van data wordt de GFLI database elk jaar verder verbeterd. Zo heeft Nevedi in 2023 honderden datasets met CFP-gegevens met bijhorende milieu-indicatoren kunnen leveren. Dit betreft vooral datasets van co-producten die in de Nederlandse diervoeders een prominente plek innemen. Ook in 2024 zal Nevedi de extra toegevoegde datasets die berekend zijn voor de Nevedi CFP database aanleveren aan GFLI.

Het aantal datasets dat via GFLI beschikbaar is, moet nog fors toenemen. Zodra alle mogelijke grondstofvarianten en herkomsten in de database zitten, ontstaat een uniform systeem, waarmee diervoederproducenten en afnemers in de hele wereld hun voordeel kunnen doen.

Uitwerking
Om een betrouwbare GFLI database te hebben moeten data verifieerbaar zijn en extern getoetst. Vooralsnog zitten er enkele duizenden datasets in GFLI. Dat is ontoereikend om goede berekeningen te kunnen maken voor diervoeders. Die input zal fors verder moeten worden vergroot om meer output en dus impact te kunnen genereren. De GFLI database is afhankelijk van ‘data providers’: wat consortia van bedrijven, onderzoeksinstellingen, of verenigingen kunnen voorstellen om data te leveren en te laten berekenen op de GFLI methode. Zo is de sector verantwoordelijk voor de kwaliteit en representativiteit van de ingrediënten in de database.

Om data van GFLI te kunnen gebruiken moeten rekentools voldoen aan internationaal geaccepteerde methoden van PEFCR/LEAP. Het is de bedoeling dat wordt vastgesteld welke tools geschikt zijn om met GFLI data te rekenen. Zo ontstaat ruimte in de markt om te kiezen tussen tools die ‘geverifieerd’ zijn door GFLI. Hoe betrouwbaarder en transparanter de berekeningen, des te beter ze kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij het voldoen aan de Corporatie Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Inzet Nevedi
Nevedi staat al jaren voor (internationale) uniformering van rekenmethoden voor de berekening van carbon footprints (CFP) van grondstoffen voor diervoeders. Nevedi is niet alleen actief betrokken geweest bij de oprichting van het Global Feed LCA Institute (GFLI) maar is er vanaf de start actief als lid-organisatie bij GFLI aangesloten en bestuurlijk betrokken. Voor Nevedi is het terugdringen van de CFP een speerpunt binnen het project Duurzaam Diervoeder 2030; het inventariseren van data maakt daar onderdeel vanuit, zo ook het maken van specifieke afspraken per sector.

Vanaf de start heeft Nevedi nationale data bij GFLI geleverd. Deze staan aan de basis van de Nevedi CFP-database die diervoederbedrijven in Nederland gebruiken voor het berekenen van de CFP van diervoeder. Deze data worden ook aangeleverd aan de database KringloopWijzer van de zuivelsector.

Nevedi roept de leden én buitenlandse bedrijven op om CFP-data aan te leveren en GFLI optimaal te kunnen benutten voor de gestelde klimaatdoelen en milieuprestaties.

Videoserie
Nevedi heeft ook een videoserie met diervoederproducenten, die met duurzame producties een voorlopers positie innemen. Deze is op het YouTube-kanaal van Nevedi te bekijken.

GFLI verschaft ons een grondstoffendatabase met bijbehorende methodieken om echt inzichtelijk te maken wat de werkelijke footprint is van diervoeders. Hiermee kan de footprint van zuivel, vlees en eieren worden bepaald. Hoe meer input bedrijven en sectoren leveren, hoe meer output we gezamenlijk en op bedrijfsniveau we kunnen genereren. En dus: hoe meer impact we voor het milieu en het klimaat we kunnen maken.

Henk Flipsen

Deel deze pagina

Scroll naar boven