rundveevoer 1 scaled e1686755608811 aspect ratio 1000 600

Nevedi reageert op recente publicatie van Wageningen UR

Is koppeling van veehouderij en diervoerproductie de oplossing voor het klimaatprobleem? Volgens een recent verschenen publicatie van Wageningen UR kunnen de nationale klimaatdoelstellingen voor 2030 bijna gehaald worden door de veehouderij en de diervoederproductie in Nederland aan elkaar te koppelen. Dit zou namelijk de ammoniakuitstoot met bijna de helft verminderen en de uitstoot van broeikasgassen met meer dan een kwart. Nevedi plaatst kritische kanttekeningen: Dit is een wetenschappelijk interessante publicatie, maar in zijn uitgangspunten staat het ver van de realiteit.

In het kort:

 • Nevedi heeft kennisgenomen van de WUR-publicatie van september 2023.
 • Het concept van koppeling van de veehouderij aan diervoerproductie op de postzegel Nederland gaat voorbij aan de realiteit dat de Nederlandse agrosector zijn afzetmarkt voor het overgrote deel heeft in de driehoek Londen, Parijs, Berlijn. Export naar derde landen is daarnaast essentieel voor de vierkantsverwaarding (=circulair) van alle dierlijke producten.
 • Klimaatverandering is een wereldwijd probleem; maatregelen op nationaal of Europees niveau kunnen, zoals de onderzoekers in het rapport ook zelf al aangeven, zelfs averechtse gevolgen hebben voor het mondiale klimaat.
 • De recente geschiedenis heeft aangetoond dat het van groot strategisch belang is om een sterke agroketen te koesteren. Crises en geopolitieke spanningen kunnen grote impact hebben op de Europese voedselzekerheid.
 • De agroketen werkt in een internationale context, niet alleen voor de export. Bij stijgende binnenlandse kostprijzen zal ook de importdruk toenemen. Dit leidt tot een verschuiving van import van grondstoffen naar import van dierlijke producten, met de Nederlandse agroketen als kind van de rekening.
 • De Nederlandse diervoersector is bij uitstek gericht op de inzet van circulaire grondstoffen in diervoeders en zal dit najaar als onderdeel van het Nevedi project Duurzaam Diervoeder 2030 in overleg met de dierlijke ketens komen tot ambities voor de toekomst.
 • Nevedi vindt dat meer onderzoek nodig is om de consequenties op systeemniveau in kaart te brengen: wat betekent een koppeling van veehouderij en diervoederproductie voor de agrofoodketen in zijn geheel (dus inclusief de periferie), voor onze economie, voor de Nederlandse handelsbalans en voor het klimaat op wereldschaal?

  Deel deze pagina

  Bron: Nevedi

  Scroll naar boven