duurzaam diervoeder nieuws 1000

Voortgang project Duurzaam Diervoeder 2030

Nevedi werkt samen met het ministerie van LNV aan het project Duurzaam Diervoeder 2030. Doel is om dit jaar een monitoringsysteem/dashboard te ontwikkelen waarin meetbaar wordt gemaakt wát duurzaam diervoeder is.

De Nederlandse diervoedersector wil een belangrijke bijdrage leveren aan kringlooplandbouw en aan verlaging van de milieu-impact van dierlijke ketens via de mogelijkheden die diervoeders bieden. Die bijdrage wil Nevedi ook meetbaar maken voor haar leden, de overheid, ketenpartijen en maatschappelijke stakeholders door een dashboard voor duurzaam diervoeder te ontwikkelen. Zeker nu er veel maatschappelijke en politieke belangstelling bestaat voor de rol en taak die diervoederbedrijven hierin hebben. Nevedi wil ook op sectorniveau – samen met ketenpartijen en in overleg met overheid en maatschappelijke partijen – concrete ambities voor duurzaam diervoer vaststellen, de voortgang hierop jaarlijks monitoren en dit op uniforme wijze presenteren in het dashboard duurzaam diervoer. Het dashboard moet langjarig toepasbaar zijn, transparant zijn en voldoende flexibiliteit bieden om de bijdrage van diervoeders aan verduurzaming van dierlijke productieketens te kunnen bepalen.

Eind vorig jaar is Nevedi gestart met de ontwikkeling van het dashboard. Ondertussen hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden, onder andere met experts van Nevedi-leden, om de inhoudelijke thema’s voor het dashboard en de daarbij behorende KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren, key performance indicators) te verkennen. Daarbij is eveneens inbreng geleverd door verschillende organisaties en bedrijven die ook actief zijn in de diervoederketen maar geen lid zijn van Nevedi.

Momenteel wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data voor het dashboard. Ook gaat Nevedi op korte termijn in gesprek met ketenpartijen over de duurzaamheidsthema’s en KPI’s voor het dashboard. Nevedi kan zelf geen doelen en ambities formuleren over diervoeder in de verschillende sectorale ketens. Dat kan alleen in samenwerking met de relevante ketenpartners. Als er overeenstemming is over de uitgangspunten per sector volgt een indicatieve nulmeting.

Waar staan we nu?
In de loop van het jaar zal het dashboard in samenwerking met een IT-partner worden gebouwd en vervolgens worden getest in de praktijk. De ambitie is om vanaf 2024 met alle Nevedi-leden te werken met het dashboard. Uiteraard is het daarbij belangrijk dat de uitkomsten van het opgezette reken- en monitoringssysteem erkend worden door ketenpartijen, maatschappelijke organisaties en de overheid.

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven