co2 duurzaam 1000

Update project Duurzaam Diervoeder

Nevedi schakelt door met project Duurzaam Diervoeder 2030

Het project Duurzaam Diervoeder 2030 is komende tijd hét speerpunt voor Nevedi. Met eigen leden, ketenpartijen en met de overheid werkt Nevedi meetbaar en aanspreekbaar aan een verdere verlaging van de carbon footprint van diervoeder en dus van dierlijke (eind)producten, zoals vlees, zuivel en ei.

Verder zet Nevedi in dit kader vol in op het gebruik van volledig ontbossingsvrij geproduceerde grondstoffen en op behoud van de wereldwijde biodiversiteit. Daarnaast wil Nevedi het aandeel uit Europa (regionaal) afkomstige grondstoffen verhogen om de voedselkilometers verder te verlagen. Tenslotte: mede om voedselverspilling te helpen tegengaan wordt het aandeel reststromen en bijproducten als (veilige) grondstof voor diervoerder, waar mogelijk verhoogt.

Bij alle vormen van verdere verduurzaming is het cruciaal om nauw in de gaten te houden of vooruitgang geboekt is op de genoemde terreinen. Daarom werkt Nevedi met overheid, wetenschap en ketenpartners aan een Monitor Duurzaam Diervoer (dashboard). Door eenduidig te berekenen en regelmatig (jaarlijks) te meten, wordt de werkelijke ontwikkeling in kaart gebracht en wordt duidelijk waar de resultaten eventueel achterblijven en extra inzet nodig is.

Momenteel formuleert Nevedi met ketenpartijen in de verschillende dierlijke sectoren zoals voor vlees, zuivel of eieren de ambities en kwantitatieve doelen. In afstemming met de overheid (LNV) en met stakeholders uit maatschappij en het bedrijfsleven neemt Nevedi zo een belangrijke eigen verantwoordelijkheid waarmee de organisatie het draagvlak voor Nederlandse dierlijke ketens en de eindproducten bevordert.

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven