mg 7711 boererf met voersilo scaled aspect ratio 1000 600

Update Project Duurzaam Diervoeder 2030

Het project Duurzaam Diervoeder 2030 gaat gestaag voort. In dit bericht informeren we over de voortgang van het project.

Ketengesprekken over ambities voor duurzaam diervoeder
Nevedi is met alle dierlijke sectoren in overleg over het formuleren van concrete, realistische ambities voor Duurzaam Diervoeder voor 2030. De gesprekken vorderen gestaag. In deze gesprekken staat centraal op welke wijze diervoeder kan bijdragen aan de verduurzamings-agenda van de verschillende sectoren. Het streven is nu binnen enkele maanden met elkaar tot concrete ambities te komen. Het ministerie van LNV heeft aangegeven dat deze ambities nog te willen laten toetsen door Wageningen Economic Research op uitdaging en realiseerbaarheid.

KPI’s in het project Duurzaam Diervoeder 2030
Het project Duurzaam Diervoeder 2030 richt zich op vier duurzaamheidsthema’s klimaat, biodiversiteit, circulariteit en Europese herkomst. Voor al deze duurzaamheidsthema’s zijn nu KPI’s ontwikkeld, waarmee we de bijdrage van diervoeder aan verduurzaming van dierlijke ketens inzichtelijk maken. De systematiek is extern getoetst op gehanteerde methodiek en betrouwbaarheid van de meetresultaten. Een technische werkgroep met nutritionisten, data-analisten, vertegenwoordigers van bedrijven en het ministerie zelf houdt toezicht op de methodologie en de uitvoerbaarheid.

Meten voortgang op het gebied van duurzaam diervoeder
Momenteel voert Nevedi een 1-meting uit om voortgang op het gebied van duurzaam diervoeder ten opzichte van 2018 in kaart te brengen. Eerder is een nulmeting uitgevoerd over peiljaar 2018. In dat jaar konden voor het eerst Carbon Footprint berekeningen voor diervoeders worden uitgevoerd op basis van de Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR-Feed) die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. De resultaten van de 1-meting zullen naar verwachting in de loop van het tweede kwartaal 2024 beschikbaar komen.

Waar werken we naar toe?
Vóór de zomervakantie willen we het monitoringssysteem Duurzaam Diervoeder lanceren en samen met ketenpartijen ook de ambities voor duurzaam diervoeder in 2030 wereldkundig maken.

Achtergrond Project Duurzaam Diervoeder 2030
De diervoederindustrie is zeer gecommitteerd om de komende jaren bij te dragen aan de verdere verlaging van de milieu-impact van dierlijke ketens via het diervoederspoor. Zij wil dit meetbaar maken voor zichzelf, voor de overheid, ketenpartijen en maatschappelijke stakeholders. Nevedi ontwikkelt daarom samen met een ketenpartijen een monitoringssysteem dat langjarig toepasbaar is, volledig transparant is en voldoende flexibiliteit biedt om de feitelijke verduurzaming van diervoeders te meten, te monitoren en te beoordelen. Zo moet jaarlijks inzichtelijk worden hoe de carbon footprint van diervoeder zich ontwikkelt, wat het percentage rest- en bijproducten is dat in diervoeder wordt benut en hoe het staat met ontbossing- en conversievrije grondstoffen. En tenslotte: welk percentage grondstoffen uit geografisch Europa komt.

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven