co2 duurzaam 1000

Project Duurzaam Diervoeder 2030: zorgvuldigheid voorop

Het project Duurzaam Diervoeder 2030 gaat gestaag voort. Het werken aan data en het maken van afspraken met diverse ketenpartijen vergen zorgvuldigheid om samen tot goede, duurzame resultaten te kunnen komen.

De diervoederindustrie levert een belangrijke bijdrage aan de verdere verlaging van de milieu-impact van dierlijke ketens via het diervoederspoor. Zij wil dit meer en meer meetbaar maken voor zichzelf, voor de overheid, ketenpartijen en maatschappelijke stakeholders.

Nevedi ontwikkelt een monitoringssysteem dat langjarig toepasbaar is, volledig transparant is en voldoende flexibiliteit biedt om de feitelijke verduurzaming van diervoeders te meten, te monitoren en te beoordelen. Zo is jaarlijks inzichtelijk hoe de carbon footprint van diervoeder zich ontwikkelt, wat het percentage rest- en bijproducten is dat in diervoeder wordt benut en hoe het staat met ontbossing- en conversievrije grondstoffen. En tenslotte: welk percentage grondstoffen uit geografisch Europa komt.

Daarnaast werkt Nevedi met alle ketenpartijen hard door aan het kunnen formuleren van concrete, realistische ambities voor duurzaam diervoeder voor 2030.

Brief minister Adema (LNV) aan Tweede Kamer
Met het ministerie van LNV vindt regelmatig afstemming over de voortgang plaats. Het is bekend dat demissionair minister Adema vooruit wil met de formulering van ambities. Dit proces vraagt om zorgvuldigheid. We moeten rekening houden met (internationale) handelsrelaties én het inkomen van Nederlandse boeren. Bedrijven willen investeren, maar vragen ook om handelingsperspectief.
De demissionair minister is nauw op dit proces aangesloten en weet dat wij rekening houden met de wensen. We verwachten begrip van de Minister voor de complexiteit van de vraagstukken die we in de ketens bespreken. Vanuit LNV is aangegeven dat de ambities uit de ketens door LNV nog teruggelegd worden bij Wageningen Economic Research om te worden getoetst op uitdaging en realiseerbaarheid.

Waar staan we nu?
De KPI’s voor duurzaam diervoeder met de definities, afbakening en berekeningsmethode voor duurzaam diervoeder zijn bepaald, samen met de ketenpartijen. Zo is er gedeeld zicht over wat duurzaam diervoeder feitelijk inhoudt. Het project Duurzaam Diervoeder 2030 richt zich op vier duurzaamheidsthema’s (kpi’s): klimaat, biodiversiteit, circulariteit en Europese herkomst. De thema’s zijn meetbaar gemaakt met specifieke indicatoren, die kwantitatief kunnen worden gemonitord. De systematiek is extern getoetst op gehanteerde methodiek en betrouwbaarheid van de meetresultaten.
Een technische werkgroep met nutritionisten, data-analisten, vertegenwoordigers van bedrijven en het ministerie zelf houdt uiteraard ook toezicht op de methodologie en de uitvoerbaarheid.

Van 0-meting naar 1-meting
Eind vorig jaar is een nulmeting uitgevoerd over peiljaar 2018. In dat jaar konden voor het eerst Carbon Footprint berekeningen voor diervoeders worden uitgevoerd op basis van de Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR-Feed) die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Binnenkort wordt een 1-meting uitgezet, zodat de feitelijke ontwikkeling gekwantificeerd kan worden.

Recentelijk hebben experts uit de diervoedersector scenario’s uitgewerkt met indicatieve doelen voor duurzaam diervoeder in 2030 en de mogelijke kostprijsimplicaties ervan. Met alle betrokken ketenpartijen worden in deze fase intensieve gesprekken gevoerd over wat nodig is om specifieke ambities per keten te kunnen bereiken. De gesprekken verlopen voortvarend. De inzet is om in het voorjaar tot overeenstemming te zijn gekomen.

Dataplatform
Verzamelde data, voor het meten van de indicatoren, zijn cruciaal. Om de veiligheid en betrouwbaarheid van deze data te borgen, overweegt Nevedi de ontwikkeling van een innovatief, centraal data-platform voor de diervoedersector. Vergelijkbare systemen worden ook uitgewerkt in ketens voor zuivel en vlees. Nevedi stelt voor dat deze feilloos aansluiten op een diervoederdatabase.

De ontwikkeling van zo’n solide dataplatform vergt een investering in de toekomst. Nevedi voorziet hierbij een constructieve samenwerking met de overheid (LNV) waarbij dit net als in andere sectoren kan worden uitgewerkt in publiek-private samenwerking (PPS).

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven