congres

Nevedi-congres 8 november 2023

Nevedi maakt duurzaamheid van diervoeder meetbaar

Verdere verduurzaming meetbaar maken en concrete sectordoelen formuleren. Dat is de kern van het project Duurzaam Diervoeder 2030, dat Nevedi op haar jaarlijkse congres in Den Haag heeft gepresenteerd aan een breed publiek van stakeholders.

De diervoedersector levert een forse bijdrage aan de verdere verduurzaming, aan circulariteit, kringlooplandbouw en concreet: aan verlaging van de milieu-impact van dierlijke ketens en hun producten. Met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en een monitoringsprogramma maakt Nevedi de inzet inzichtelijk op het terrein van klimaat, biodiversiteit, circulariteit en regionale grondstoffen.

Samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is Nevedi in 2022 gestart met het project Duurzaam Diervoeder 2030.

Inzichtelijk maken van de bijdrage
Henk Flipsen, directeur Nevedi: “We weten nu wat we verstaan onder duurzaam diervoeder en waar we concreet op kunnen en willen inzetten. Samen met de ketens gaan we nu per sector vaststellen welke doelen op welke termijn haalbaar zijn richting 2030, maar ook voor daarna.”

Sally Hoffer is vanuit het ministerie van LNV vanaf het begin bij het project betrokken. Zij gaf Nevedi grote complimenten voor de route die ingezet is om gezamenlijk werk te maken van de eiwitstrategie en het transparant maken van de footprint van diervoeders.

De ketenpartners zijn eveneens positief over het initiatief, omdat de sectoren hun inzet op verdere verduurzaming inzichtelijk kunnen maken. In een goede podiumdiscussie – met vertegenwoordigers uit de diverse dierlijke ketens en andere stakeholders – werd wel een belangrijke kanttekening gemaakt.

Producten met aantoonbaar extra inzet op duurzaamheid en een lagere footprint moeten op de binnenlandse en buitenlandse markt ook goed vermarkt kunnen worden. Daarom zou positieve support van de overheid welkom zijn voor wat Nederlandse ketens ondertussen al hebben gedaan en waar verder nog op ingezet wordt.

Videoserie
Op het congres heeft Nevedi ook een videoserie gepresenteerd met diervoederproducenten die met duurzame producties een voorlopers positie innemen. Deze serie van Nevedi is op haar YouTube-kanaal te bekijken.

 

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven