world green 1000

Internationale samenwerking

Nevedi werkt nauw samen met zusterverenigingen in buurlanden België en Duitsland en met onze Europese koepelorganisatie FEFAC. Het gaat dan om thema’s die in heel Europa spelen in de diervoedersector, zoals verduurzaming van grondstoffen, de carbon footprint van diervoeders en de import van soja- en palmproducten.

Veel ontwikkelingen in de landbouw, veehouderij en diervoeding zijn niet alleen op nationaal niveau relevant. Maatschappelijke inzichten en consumentenwensen veranderen en het overheidsbeleid beweegt mee. Veel maatschappelijke kwesties hebben grensoverschrijdende implicaties. Dat geldt zeker voor duurzaamheidsvraagstukken in de diervoedersector (klimaat, biodiversiteit, grondstoffenimport, ontbossing, genetische modificatie).

Overleg
Zo was er op 29 maart een overleg tussen bestuursvertegenwoordigingen van Nevedi en de Duitse branchevereniging DVT (Deutsche Verband Tierernährung). In het bestuurlijke overleg is gesproken over het landbouwbeleid en over sectoraangelegenheden in beide landen. Speciale aandacht was er voor marktontwikkelingen in beide landen en de druk op voerproductie in verschillende sectoren. Verder werd ingegaan op belangrijke thema’s die op de Europese agenda staan zoals de nieuwe Europese regelgeving Ontbossingsvrije aanvoerketens en voor de discussie rondom beschikbaarheid van grondstoffen en de relatie tot eisen zoals bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde grondstoffen. Ook werd ingegaan op de verwachtingen die retailers hebben van de diervoedersector. Het Nederlandse Project Duurzaam Diervoer 2030, de ontwikkelingen in het GFLI (Global Feed LCA Institute) en het belang van een uniforme internationale standaard voor CO2 emissieberekeningen Product Environmental Footprints (PEF) voor diervoeders in Europa kwamen ook aan de orde.

Eerder dit jaar zaten Nevedi-bestuursleden om tafel met vertegenwoordigers van de Belgische zusterorganisatie BFA (Belgian Feed Association) voor een bestuurlijk overleg. Ook daar werden politiek maatschappelijke ontwikkelingen en de effecten op de diervoedermarkt met elkaar gewisseld. Er werd vooral ingegaan op de manier waarlangs Nederlandse en Belgische diervoederbedrijven kunnen bijdragen aan klimaat en natuurdoelen. Beide landen proberen inhoud te geven aan de Sustainability Charter 2030 zoals die binnen de Europese organisatie voor de diervoederindustrie FEFAC is opgesteld.

Uitkomsten
De bestuurlijke overleggen hebben tot gevolg dat de samenspraak met zowel België als Duitsland van belang wordt geacht door alle betrokken bestuurders. Via onze samenwerking kan harmonisatie in de aanpak en daarmee acceptatie op elkaars markten worden bewerkstelligd. Tegelijk realiseren alle bestuurders zich dat er ook noemenswaardige verschillen zitten in de opvattingen van overheid, consumenten en regio’s. Binnen Duitsland is de positie soms per Bundesland nog zeer verschillend. Het is duidelijk dat hier rekening mee moet worden gehouden. Er is positieve kracht en grote bereidheid vanuit alle partijen om de samenwerking voort te zetten en zo mogelijk onderling te versterken.

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven