Over Nevedi informatie

Centraal staat dat de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi) belangen behartigt, bijdragend aan een gunstige economische ontwikkeling en maatschappelijke positie van aangesloten diervoederbedrijven in Nederland. Bij Nevedi zijn ruim 100 leden aangesloten. Deze leden produceren en/of leveren mengvoeders, premixen/additieven, kalvermelkpoeder of vochtrijke producten aan veehouders in Nederland. 

Het verenigingsbureau van Nevedi is gevestigd in Rijswijk. Ondersteund door het verenigingsbureau, werken verschillende commissies en werkgroepen aan een vitale diervoederketen. De bestuursstructuur en het organogram van de vereniging zijn te vinden in het hoofdmenu Vereniging.

Nevedi tracht samen met haar leden een positief ondernemingsklimaat te bereiken in dialoog en samenwerking met ketenpartners en relevante stakeholders als overheden en maatschappelijke organisaties. De achterban vraagt Nevedi daarbij scherpere keuzes te maken. Enerzijds om te beperken in het aantal activiteiten. Anderzijds qua richting van die activiteiten. Vanuit het besef van de financiële positie van veel hun afnemers, vragen leden onze activiteiten te laten renderen in versterking van de maatschappelijke en vooral economische positie van veehouders; voor hen moet het voer tot meer waarde leiden.

Nevedi vertegenwoordigt en behartigt de gezamenlijke belangen van een zeer diverse achterban. Ze verschillen sterk in omvang qua omzet, in werkgebied (van lokaal/regionaal tot wereldwijd) en in soort diervoeder dat ze produceren en/of verhandelen. Een aantal specifieke branchetaken is bij andere organisaties ondergebracht. Zoals de borging van de (voedsel)veiligheid van diervoeders (GMP+ International en SecureFeed), onderzoek en innovatie (Vereniging Diervoederonderzoek Nederland, VDN) en het stimuleren van mestverwerking (MestInvesteringFonds, MIF). Of bij organisaties op nationaal niveau (zoals de Federatie Nederlandse Diervoederketen, FND) en internationaal niveau (European Feed Manufacturers’ Federation, FEFAC). Bij tal van activiteiten en projecten trekt Nevedi samen op met partnerorganisaties uit de diervoederketen en de dierlijke productieketens (zuivel, varkens en pluimvee). Waar nuttig of noodzakelijk heeft Nevedi verder afstemming en samenwerking met diverse overheden, maatschappelijke organisaties, vakbonden en kennis- en onderzoeksinstituten. Contacten en gezamenlijke inzet zijn soms op ad hoc basis en vaak structureel van aard. 

Activiteiten van Nevedi moeten renderen in versterking van de maatschappelijke en vooral economische positie van veehouders.

De visie en missie geven de kaders weer voor het doen en laten van Nevedi. Bij de vertaling van uitdagingen die de omgeving van diervoederbedrijven hen biedt naar keuzes voor activiteiten van Nevedi, wordt getoetst aan de kerndoelen en ambities van de vereniging.

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk