KringlooplandbouwAmbitie: De diervoederindustrie levert een wezenlijke bijdrage aan het verlagen aan de klimaatfootprint van ons voedsel en het circulairder maken van het voedselsysteem.

Een belangrijk doel binnen dit thema is het vergroten van het aandeel co-producten in diervoeder. Dit doet Nevedi onder andere door het aanpakken van belemmerende wetgeving samen met andere ketenpartijen en het stimuleren van onderzoek dat het veilig gebruik van meer co-producten mogelijk maakt. Daarnaast wordt van diervoeder geproduceerd dat bijdraagt aan lagere emissies in de dierlijke keten van stikstof, ammoniak, fosfaat en circulariteit te helpen verwezenlijken. 

Daarnaast produceert de diervoederindustrie diervoeder dat bijdraagt aan lagere emissies in de dierlijke keten van stikstof, ammoniak, fosfaat en bevordering van circulariteit. Dit door het beschikbaar stellen van internationaal goedgekeurd instrumentarium voor het berekenen van de milieuvoetafdruk: Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR). En een bijdrage te leveren aan de dierlijke productie binnen de gestelde milieudoelstellingen door bijvoorbeeld te sturen op ruw eiwit. 

Alle dierlijke sectoren hebben een concrete klimaatagenda opgesteld waarin voor diervoeder een belangrijke rol is weggelegd. In nauwe samenwerking met de zuivel-, varkens- en pluimveeketen wil de diervoederindustrie hier de komende jaren op een praktische en op een feiten gebaseerde manier invulling aan geven. 

Ook wil Nevedi graag haar bijdrage leveren aan de in de Klimaattafel Energie gestelde ambities voor productie en transport van diervoeder. Belangrijke onderwerpen zijn: elektrificatie van de diervoederproductie, gebruik biofuels voor zwaar transport en slimme logistiek.  

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk