Ketens en samenwerkingStreefbeeld: Samenwerking in ketens en trajecten zorgt voor maatschappelijke waardering en ontwikkelperspectief. 
De Nederlandse diervoederindustrie is onderdeel van de nationale en mondiale agroketen. Het opereren in ketens en het zoeken van samenwerkingsverbanden is dus een vanzelfsprekendheid. Vanaf 2015 heeft Nevedi in Nederland de samenwerking met primaire sectoren (melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij) geïntensiveerd. In samenwerking met de Duurzame Zuivelketen wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het sluiten van kringlopen, in overleg met onder andere de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zijn  zijn vele actielijnen benoemd om samen op te trekken en met de pluimveehouderijsector worden bijvoorbeeld het dossier rondom salmonella opgepakt. Doel van al deze initiatieven is het creëren van perspectief en ontwikkelruimte voor de veehouderijbedrijven, de klanten van onze leden.

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk