Provinciale Staten verkiezingen en klimaatbeleid

De uitslag van de verkiezingen van 15 maart gaat gevolgen hebben voor de samenstelling van de twaalf Provinciale Staten én de Eerste Kamer. Zowel het Landbouwakkoord als de geformuleerde (klimaat)beleidsvoornemens in het regeerakkoord vragen om een voortvarende, maar zorgvuldige aanpak.

In het kort:

  • Nevedi feliciteert de partijen die winst hebben geboekt bij de Provinciale Staten verkiezingen. De verkiezingsuitslag gaat gevolgen hebben voor de samenstelling van de Provinciale Staten èn de Eerste Kamer.
  • Nevedi hoopt op vlotte formatiebesprekingen, zodat de provincies snel maar ook zorgvuldig aan de slag kunnen met de voorliggende uitdagingen.
  • Nevedi heeft kennis genomen van de brief van Minister Rob Jetten, waarin hij aandacht vraagt voor het eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Klimaat ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050’. In dit licht benadrukt Nevedi het belang van ‘meten is weten’ om daadwerkelijk vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en klimaat te boeken: De vooruitgang moet goed gemonitord worden en de (positieve én negatieve) gevolgen van genomen maatregelen moeten goed in beeld gebracht worden. Daartoe werkt Nevedi samen met LNV en betrokken ketenpartijen aan het Project Duurzaam Diervoer 2030.
  • Nevedi pleit voor verduurzamingsbeleid op basis van feiten en expertise van deskundigen waarin voldoende ruimte is voor innovaties die kunnen bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen.

Verkiezingen Provinciale Staten
De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn weer achter de rug en de uitslagen zullen in veel provincies leiden tot wijzigingen in de bestuurlijke coalities. Nevedi feliciteert de winnende partijen en met name de BoerBurgerBeweging (BBB) en hoopt op een vlotte formatie.
De provincies zullen snel aan de slag moeten met de stikstofuitdagingen en de gebiedsprocessen die veel invloed gaan hebben, met name op de landbouw en de veehouderij. De uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen gaat ook consequenties hebben voor de samenstelling van de Eerste Kamer. De gevolgen daarvan zullen de komende periode duidelijk worden. Nevedi hoopt dat de verkiezingsuitslag bijdraagt aan de totstandkoming van een effectief en werkbaar Landbouwakkoord. Over de doelen en ambities van het Landbouwakkoord wordt nog uitgebreid gesproken en inmiddels staan er ook al nieuwe initiatieven vanuit de overheid in de steigers, onder meer op het gebied van klimaatbeleid.

Klimaatbeleid
Vlak voor de verkiezingen is het eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Klimaat gepubliceerd, getiteld ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050’. Minister Rob Jetten heeft het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer en pleit voor hogere belastingen op vliegen en een taks op vlees en zuivel om daarmee consumptie van dierlijke producten te ontmoedigen. In Bijlage 2 – Annex 3 bij het rapport adviseren de opstellers wettelijke normering van voermaatregelen om de broeikasgasemissie van landbouwhuisdieren te reduceren.
Verduurzaming van diervoeders is ook voor Nevedi belangrijk, maar Henk Flipsen wijst erop dat grondstoffen van dichtbij niet per definitie duurzamer zijn dan geïmporteerde grondstoffen. Ook zal het toenemende gebruik van reststromen niet in alle gevallen leiden tot een lagere koolstofvoetafdruk. Flipsen pleit er dan ook voor om bij de uitwerking van de voorgestelde maatregelen geverifieerde data en betrouwbare rekenmodellen te gebruiken. De internationaal gehanteerde PEFCR-methode is hiervoor uitgangspunt. Nevedi constateert voorts dat de bedoelingen van het IBO-rapport grotendeels aansluiten bij de inzet van Nevedi via het Project Duurzaam Diervoer 2030. Wij gaan ervan uit dat dit project belangrijke aanknopingspunten biedt voor zowel markt als beleidsmakers om duurzaam diervoeder uit te werken in heldere sectorale ambities en doelen, uitmondend in een effectieve set maatregelen.

De verkiezingsuitslag zal gevolgen hebben voor de wijze waarop landbouwbeleid nu verder wordt uitgerold. Nevedi hoopt dat de nieuwe Provinciale Staten en Eerste Kamer bijdragen aan de totstandkoming van een goed Landbouwakkoord. De uitdagingen zijn groot en er staat veel op het spel.

Henk Flipsen

Deel deze pagina

Scroll naar boven